top of page

תקנון האתר

כללי

 

1. ברוכים הבאים לאתר "ד"ר אפרים צור" (ח.פ 512708298), הפועל בכתובת  https://www.drephraimtzur.com/ (להלן: "האתר"), שבבעלותו ובניהולו של: אפרים צור (להלן: "החברה"/"הנהלת האתר"); טל' 053-734-5356; דוא"ל: ephraimdr@gmail.com; כתובת: דרך השרון 8 כפר סבא בית מריק - קומה 1 (מול משטרת כפר סבא).

2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון תנאי שימוש זה (להלן "תנאי השימוש"; "התקנון"), ומהוה הסכמה מפורשת לתנאים אלו.

3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד.

הגדרות

3.1 המשתמש – גולש/ לקוח קיים ו/או לקוח פוטנציאלי אשר משתמש בשירותי האתר.

3.2 האתרhttps://www.drephraimtzur.com/.

3.3 הנהלת האתר – אפרים צור ו/או מי מטעמה.

3.4 מידע ו/או תוכן – מידע מכל מין וסוג, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), מוזיקלי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמי(icon) .

הגדרת השירות באתר

אתר האינטרנט של מרפאת השיניים ד"ר אפרים צור הוא כלי תקשורת אינטרנטי המספק מידע על שירותי המרפאה, צוותה המקצועי, שעות הפעילות ודרכי ההתקשרות. האתר מאפשר למטופלים קיים וחדשים לקבל מידע על טיפולים. כמו כן, האתר מכיל מידע שימושי על בריאות הפה והשיניים. מדיניות האתר היא לספק מידע אמין, שימושי ומעודכן למבקרים בו.

השימוש באתר

 1. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין "ד"ר אפרים צור" המפעילה את האתר, לבין כל משתמש באתר ו/או במידע שהשיג באמצעות האתר ו/או בכל צורה הקשורה לאתר.

 2. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד, ויתכנו שינויים בגודל, פריטים, בצבעים ו/או בעיצוב.

 3. הנך רשאי להשתמש באתר ובתכניו וכן בשירותיו, בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה בלבד ולמטרות אישיות בלבד. אין להשתמש בשירותים שלא על פי תקנון זה, אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מהנהלת האתר, ובכפוף לתנאי ההסכמה אם תינתן הסכמה.

 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש לעשות שימוש חלקי ו/או שימוש מלא ו/או לנקוט בצעדים אחרים נוספים כגון חסימת ו/או הגבלת המשתמש אם סברה כי ביצע הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או כל זכות אחרת השייכת לאתר או לצד ג', וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמתו של המשתמש ו/או ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

 5. הנהלת האתר רשאית להסיר ו/או לחסום כל משתמש אשר יפר כללי תקנון זה, ו/או ישתמש לרעה ו/או שלא כדין ו/או שלא בהתאם לתקנון זה בשירותי האתר ו/או בכל המידע אשר מוצע על ידי אתר זה ומי מטעמו.

 6. כל שימוש לרעה מקנה לאתר או לכל גורם אחר את הזכות לגבות פיצויים ו/או כל סעד אחר הניתן על פי דין.

 

שינויים באתר

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ושינויים אלו יהיו בתוקף מיד לאחר פרסומם, לאחר מסירת הודעה על שינוי בלבד, ולא מעבר.

 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים ו/או להסירם באתר זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הסכמת המשתמש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק כלשהו.

 3. הנהלת האתר רשאית להשעות את פעילות האתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות, ותפעל כמיטב יכולתה לצמצמם את פרקי הזמן שבמהלכם האתר לא יהיה פעיל.

 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת, כולה או מקצתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לפרסם באתר הודעה על הפסקת פעילות האתר זמן סביר מראש.

 5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה/מראה/עיצוב האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו, ותהיה רשאית לגבות תשלום ו/או להפסיק לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים אלה, והכל לפי החלטתה ושיקול דעתה.

 6. תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת אשר תפורסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.

אחריות

 1. התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם("AS IS") . הנהלת האתר לא תישא באחריות לתכני האתר, ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש, ולא ניתנים מצגים אודות איכות ו/או מהימנות התכנים.

 2. תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והנהלת האתר ו/או כל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר, לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש בשל שימוש באתר ו/או הסתמכות על מידע ו/או שירות באתר. כל החלטה שיקבל משתמש ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה בלבד.

 3. המשתמש בשירותי האתר, בין בתמורה ובין אם לאו, מצהיר בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע בו. הנהלת האתר ומי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו, לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים.

 4. בכל מקרה, לא תעלה אחריות האתר על סכום התמורה ששולם בפועל ע"י המשתמש.

 5. הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות ו/או תוכן האתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו. כמו כן, לא מתחייבת הנהלת האתר לנכונות המידע ו/או דיוקו ו/או שיהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, או מפני נזקים או תקלות אצל הנהלת האתר ו/או אצל גורמים שלישיים שעובדים בשיתוף עם הנהלת האתר.

קניין רוחני

 1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין או בבעלות גורמים שלישיים שהתירו להנהלת האתר את השימוש בהם, לרבות, חשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה, שייכים באופן בלעדי להנהלת האתר.

 2. כל העתקה, עריכה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, מסירה לצד ג', שידור או קליטה בכל דרך אחרת, באופן זמני או קבוע, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי או שאינו מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים, אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, ועוולה אזרחית וחוזית.

 3. ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב ומראש, ואם הבעלות בזכויות שייכת לבעלי הזכויות האחרים, הנהלת האתר תפנה אותך אליהם.

 4. שם האתר ושם המתחם של האתר (Domain), שמה של הנהלת האתר וסימני המסחר שלה, כולם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת באתר, בכתב ומראש.

 5. העברת הסרטונים ו/או השיעורים לגורם שלישי מהווה הפרת הקניין הרוחני של האתר.

 6. יודגש, שימוש באתר שלא לצרכים אישיים של המשתמש מהווה הפרת רישיון השימוש.

 

קישורים חיצוניים

 1. האתר עשוי להכיל בתוכו קישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (דוגמת "פייסבוק", "לינקדאין" ועוד).

 2. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.

 3. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 4. יודגש, הנהלת האתר איננה שולטת או מפקחת על התכנים שמופיעים באתרים אליהם היא מפנה ואין בהפניה אליהם כדי להעיד על תמיכה בתכנים כאמור ו/או הסכמה מטעם הנהלת האתר לתוכנם, לאמינותם או לחוקיותם.

 5. להנהלת האתר שיקול דעת מוחלט להסרה מהאתר של קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

רשיון שימוש מוגבל

 1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש באתר ו/או בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש בו. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל ייחשב כהפרה של הסכם זה.

 2. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים באתר, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.

 3. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האפליקציה, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראי.

 4. חל איסור מוחלט להתחזות לאחר ו/או למסור פרטים כוזבים.

 5. חל איסור ליצור ו/או להשתמש בתכני האתר לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכיל תכנים מהאתר ו/או מהשירות שניתן.  

סמכות שיפוט ודין חל

 1. תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.

שימוש בלתי חוקי ואסור

 1. הנהלת האתר עשויה לאפשר למשתמשים להגיב ו/או לפרסם באתר זה. הנהלת האתר אינה אחראית על תכנים ו/או תגובות ו/או פרסומים של משתמשי האתר או צד שלישי. משתמשים ו/או צדדים שלישיים אשר פרסמו באתר יהיו האחראים הבלעדיים עבור תוכן זה ויישאו באחריות המלאה בגין התוכן כאמור.  

 2. המשתמש מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות:

 3. לא לכתוב כל הודעה, להעביר מידע, נתונים או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גם ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

 4. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים בעת ביקור באתר.

 5. לא להכניס מידע לאתר העלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר.

 6. לא להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר, או לפגוע באתר או באתר אחר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאתו מהאתר.

 7. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או נציגיה ו/או שליחיה ו/או תאגידים הקשורים לה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, עקב פעילות המשתמש באתר ו/או הקשורה לאתר ו/או הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו. למען הסר ספק, אחריות המשתמש כוללת את כל סוגי הנזקים, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסה, אובדן נתונים ואובדן רווחים.

הגבלת אחריות

 1. אחריות האתר מוגבלת עד לסך ששילם המשתמש/הלקוח.

 2. על כל לקוח/משתמש חובה לבטח עצמו ללא תניית שיבוב כלפי האתר.

bottom of page